Tugasan 5

  1. Kajian-kajian dalam pembelajaran koperatif menunjukkan pembelajaran koperatif memberi faedah sosial, kognitif dan afektif kepada pelajar. Bincangkan, mengapa pembelajaran koperatif masih tidak menjadi amalan pengajaran di bilik darjah.
Advertisements
Posted in Tugasan 5 | Leave a comment

Tugasan 4

  1. Andaian asas konstruktivisme ialah “pelajar membentuk pengetahuan dengan sendiri”. Jelaskan maksud pernyataan tersebut dan berikan satu contoh pengajaran matematik yang berasaskan konstruktivisme.
Posted in Tugasan 4 | Leave a comment

Tugasan 3

  1. Nyatakan apakah yang dimaksudkan oleh Vygosky mengenai “zon perkembangan proksimal”. Bagaimanakah ia boleh diaplikasi dalam pengajaran matematik di bilik darjah?
Posted in Tugasan 3 | Leave a comment

Tugasan 2

  1. Keperluan mempelbagaikan kaedah pengajaran adalah amat perlu bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. Pada pendapat anda, apakah pendekatan pengajaran yang sesuai bagi subjek matematik dan mengapa pendekatan itu sesuai?
Posted in Tugasan 2 | Leave a comment

Tugasan 1

  1. Teori Piaget membincangkan empat peringkat perkembangan kognitif yang dilalui oleh kanak-kanak, iaitu peringkat motor deria, peringkat pra-operasi, peringkat operasi konkrit dan peringkat operasi formal. Bincangkan implikasi Teori Piaget dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.
Posted in Tugasan 1 | Leave a comment

Pra-syarat kursus

Kursus GE6633 Asas Pendidikan Matematik adalah pra-syarat kepada kursus ini.

Posted in Syarat kursus | Leave a comment

Salam dan Selamat Sejahtera

Blog ini adalah berkaitan dengan Kursus GE6643 Psikologi pengajaran dan pembelajaran Matematik

Posted in Syarat kursus | 1 Comment